महाराष्ट्र शासन
सह जिल्हा निबंधक वर्ग -१ (निम्न श्रेणी) तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालय, भंडारा

सरळ सेवा भरती २०१५


वि. ज. अ प्रवर्गातील उमेदवारांची निवड व प्रतीक्षा यादी

निवड व प्रतीक्षा यादीबाबत सुचना

कनिष्ठ लिपिक - टंकलेखक पदाकरिता निवड व प्रतीक्षा यादी (वि. जा. अ प्रवर्गातील उमेदवार वगळुन )

मुळ कागदपत्रे व प्रमाणपत्रे तपासणी करिता बोलविण्यात आलेल्या उमेदवारांचे रोलनंबर व नावे

कनिष्ठ लिपिक - टंकलेखक पदाच्या लेखी परीक्षेचा रोल नंबर निहाय निकाल

प्रश्नसंच A करिता सुधारित उत्तरतालिका

प्रश्नसंच B करिता सुधारित उत्तरतालिका / आक्षेपांचे निवारण व सुचना

उत्तरतालिकेबाबत सूचना

प्रश्नसंच A करिता उत्तरतालिका A

प्रश्नसंच B करिता उत्तरतालिका B

लेखी परीक्षेकरिता प्रवेशपत्र

कनिष्ट लिपिक पदाच्या लेखी परीक्षेकरिता अंतिम पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी

जाहिरात

बँक चालान

अर्ज भरावयाच्या महत्वाच्या सूचना

अर्जाचा नमुना

महत्वाचे दिनांक

अधिक माहितीसाठी संपर्क